Projekt Industrial Symbiosis Hub

Centrum Symbiozy Przemysłowej

Symbioza przemysłowa polegająca na dobrowolnej współpracy podmiotów gospodarczych i organizacji w regionie dążących do optymalnego wykorzystania zasobów i minimalizacji wytwarzanych odpadów. Symbioza gospodarcza jest jednym z modeli biznesowych  wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym. W niektórych krajach opracowano dokumenty strategiczne dla jej wdrażania (np. Mapa drogowa w Szwecji). Promowanie, wspieranie i wdrażanie takich działań w Polsce powinno przyczynić się do uzyskiwania zarówno wymiernych efektów środowiskowych jak i ekonomicznych. Praktyczna implementacja symbiozy przemysłowej wymaga również procesu edukacyjnego dedykowanego studentom, na różnych kierunkach studiów i na różnych etapach edukacji. W ramach projektu utworzone zostaną  centra symbiozy przemysłowej   wspomagające podmioty  do podejmowania działań, których głównym i wymiernym celem jest zamykanie pętli materiałowych. W centrach uczestniczyć będą, przedstawiciele przemysłu i nauki oraz studenci. Działania centrum, koncentrować będą się na poszukiwaniu rozwiązań wspierających symbiozę przemysłową, a także organizacji praktyk i spotkań a studentów z mentorami.

Liderem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Delft. Instytucje zaangażowane w projekt to: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Politechnika Lappeenranta (LUT, Finlandia). Partnerami przemysłowymi projektu są CoolRec (Belgia), Circularise (Holandia) i Resourceful BVBA (Belgia), które wniosą cenny wkład w projekt.

W ramach prowadzonych działań  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk planuje organizację:

  • 3 case study
  • 3 seminariów  dla studentów
  • 3 sesji dotyczących praktycznych aplikacji (feedback)
  • 6 sesji dyskusyjnych  ze studentami i pracownikami branż
  • 3 sesji dyskusyjnej  z profesorami i nauczycielami akademickimi

 

 

 

EIT Raw Materials

KIC (Knowledge and Innovation Community) Raw Materials  jest najważniejszym przedsięwzięciem Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa na rzecz surowców nieenergetycznych EIP RM (European Innovation Partnership on Raw Materials) a zarazem największym konsorcjum w sektorze surowców na świecie. Plan działań EIT Raw Materials, ma umożliwić zachowanie bezpieczeństwa surowcowego w Europie. Jego wizja polega na przekształceniu surowców w główną siłę Europy. Jego misją jest zapewnienie trwałej konkurencyjności europejskiego sektora surowców mineralnych, poprzez stymulowanie innowacji, edukacji i przedsiębiorczości. Nadrzędnym celem działalności partnerstwa jest opracowanie wytycznych oraz wskazówek dla Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz sektora prywatnego w zakresie polityki surowcowej.