Grupy odbiorców

1. Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca i przedstawiciele firm z branży zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów. Wszystkie podmioty uczestniczące w rynku elektroodpadów, od producentów, poprzez sprzedawców, po firmy zbierające i przetwarzające odpady.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie pięciu szkoleń (szkolenia 1 dniowe, 6h, w każdym 15 osób) z zakresu prawa ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz technologi i logistyce w gospodarce odpadami. Podstawowym zakresem tematycznym będzie wskazanie możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych, oraz wdrażanie nowej ustawy opakowaniowej. Szkolenia będą stanowiły platformę wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami a ekspertami z dziedziny gospodarki odpadami na temat najnowszych technik stosowanych w branży recyklingu. Podczas szkoleń beneficjenci zdobędą praktyczną wiedzę i zdobędą umiejętności pozwalające na lepsze zarządzanie firmą (obowiązki przedsiębiorców, procedury zezwolenia).
Statystyczny Polak produkuje rocznie 320 kg odpadów, a poziom recyklingu wynosi dla Polski zaledwie 41,38%. Inne kraje Europy Zachodniej mają ten wskaźnik o wiele wyższy. Odzysk materiałów to wymierne korzyści, przynoszące ogromne zyski nie tylko operatorom zakładów recyklingowych. Przykładowo Parlament Europejski szacuje, że wzrost produkcji surowców w ramach recyklingu o 30% spowodowałby powstanie nawet 2 milionów nowych miejsc pracy na obszarze Unii Europejskiej do 2030 roku. Dlatego tak ważne jest wspieranie i pokazywanie polskim przedsiębiorcom obowiązujących w tej branży trendów na całym świecie. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest partnerem projektu RefresCO, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy poprzez szkolenia w zakresie surowców nieenergetycznych, w szczególności w zakresie odzysku surowców z wtórnych źródeł. IGSMiE PAN jest również współorganizatorem szkoleń w Akademii Recyklingu. Dzięki tak dużemu doświadczeniu oraz ekspertom z branży gospodarki odpadami uczestnicy szkoleń zdobędą potrzebną im wiedzę i umiejętności potrzebne zarówno producentom, sprzedawcom jak i firmom zbierającą odpady. Podczas projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa na której zostaną umieszczone wszystkie szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz uruchomione zostanie forum dyskusyjne podczas którego ekspert będzie odpowiadał na pytania uczestników z zakresu gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.

 

2. Studenci, koła naukowe, doktoranci

W ramach realizowanego projektu planuje się przeprowadzenie 2 godzinnego seminarium naukowego dla studentów uczelni wyższych. Seminarium odbędzie się podczas konferencji „Młodych Naukowców” w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i będzie dotyczyło gospodarki cyrkulacyjnej. Gospodarka cyrkulacyjna wg Komunikatu Komisji Europejskiej to systemy pozwalające zachować możliwie jak najdłużej wartość dodaną produktów i wyeliminować odpady. Zachowują one zasoby w obrębie gospodarki, kiedy cykl życia produktu dobiega końca, pozwalając na ich ponowne wielokrotne wykorzystanie w sposób produktywny i tworząc w ten sposób kolejną wartość. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę na temat transformacji w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej która może przyczynić się do dodatkowego wzrostu PKB . Po zakończonym seminarium uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział. Seminarium odbędzie się podczas konferencji młodych naukowców na która zostaną zaproszeni młodzi  pracownicy nauki, doktoranci, studenci oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym. Dodatkowo  studenci, doktoranci, pracownicy nauki przygotują referaty które zostaną wydane w formie publikacji naukowej przez wydawnictwo IGSMiE PAN. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży. Rozwój i wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum UE (plany utworzenia nowej instytucji UE –  Europejskiej Rady ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inetleigentne specjalizacje oraz opracowywana jest Biała Księga Innowacji). W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji.  Dodatkowo podczas organizowanego seminarium naukowego studenci będą mieli możliwość udziału w spotkaniu z partnerami międzynarodowego projektu pn. CPCRec, którego podstawowym celem jest stworzenie sieci współpracy i platformy internetowej dla MSP zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze recyklingu, głównie ZSEE, m.in. płyt drukowanych (PCB), magnesów, ekranów LCD i płaskich oraz urządzeń oświetleniowych i lamp LED. PCRec wprowadza podejście zorientowane na produkt finalny, przez co umożliwia efektywne odzyskiwanie wszystkich cennych materiałów (takich jak pierwiastki ziem rzadkich, gal, ind, tantal, tworzywa sztuczne, itp.) z wybranego ZSEE.