Tematyka

Proponowana tematyka konferencji obejmuje zatem szerokie spektrum tematyczne

Gospodarka o obiegu zamkniętym – monitorowanie i finansowanie rozwiązań w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

 • Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla działań z zakresu GOZ w nowym okresie programowania
 • Monitoring i raportowanie działań GOZ – modele, wskaźniki, certyfikaty
 • Modele biznesowe GOZ, np. symbioza, współdziałanie
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ, platformy, bazy danych
 • Produkty, usługi GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym w miastach i regionach

 • Strategie i polityki regionalne – rola GOZ
 • Wyzwania, bariery i korzyści dla miast i regionów
 • Edukacja ekologiczna

Racjonalne wykorzystanie surowców i zagospodarowanie odpadów

 • Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki prawne i organizacyjne  
 • Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów
 • Dobre praktyki wdrażania GOZ